Ako si vyberáte svoje auto? Podľa farby, výkonu či ceny? Určite by ste vedeli vymenovať aspoň 5 kritérií, ak nie viac. A kým sa dopracujete k výsledku, môže prejsť aj mesiac. Koľko kritérií však zvažujete a ako dlho vám trvá výber základnej školy pre vaše dieťa?

V dnešnej dobe majú rodičia viacero možností pri výbere základnej školy ako v minulosti. Už to nemusí byť len spádová škola. Rodičom sa odporúča, aby si o nej zistili čo najviac. Zdrojom informácií môže byť internetová stránka školy, no na nej sa určite nedozviete všetko.

Koronakríza výber základnej školy komplikuje
Zápisy do základnej školy sa realizujú už v apríli, avšak v roku 2020 kvôli pandémii zápis prebehol bez detí. Ešte pred samotným zápisom organizovali školy Dni otvorených dverí, v rámci ktorých mali rodičia možnosť spoznať učiteľský zbor, aj zistiť viac o celkovom fungovaní školy. To však v tomto roku – práve kvôli pandémii – nebude vôbec možné.

„Rodičom momentálne náročné časy pandémie neumožňujú dostatočný čas na prieskum. Aj preto im podávame pomocnú ruku a prinášame možnosť pozhovárať sa s odborníkmi nielen o tom, na čo sa sústrediť pri výbere základnej školy, ale hlavne o tom, čo by škola mala priniesť samotnému dieťaťu,“ vysvetľuje Lucia Bacíková, dlhoročná pedagogička so skúsenosťami z klasických aj bilingválnych gymnázií, no tiež s praxou s deťmi so všeobecným intelektovým nadaním. Aktuálne sa venuje témam sebariadeného vzdelávania, domácemu vzdelávaniu a didaktike anglického jazyka v rámci vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia.

Učenie by deťom malo prinášať pozitívne emócie
Nielen vstup do školy, ale celé vzdelávanie na základnej škole by malo byť pre dieťa príjemné. To, čo zažije dieťa v prvých ročníkoch, ovplyvní jeho ďalšiu vzdelávaciu dráhu, motiváciu učiť sa, aj ochotu pracovať na sebe. Nemalá skupina žiakov však prežíva zlú skúsenosť už v prvých mesiacoch nástupu do základnej školy. Pocit zlyhania a vnímanie seba samého ako neúspešného žiaka pritom môžu viesť až k celkovej rezignácii na vzdelávanie.

Aktuálna situácia a dištančné vzdelávanie ešte viac zvýraznili rozdiely medzi jednotlivými školami. Ukázalo sa, ktoré školy dokážu flexibilne reagovať, aj akých aktívnych majú učiteľov. „Nešlo ani tak o samotnú digitalizáciu, ako skôr o schopnosť a ochotu vedenia škôl a učiteľov adaptovať sa na nové veci. O empatiu, porozumenie, time manažment. Aj toto by malo byť jedným z kritérií pri výbere školy,“ hovorí psychológ a pedagóg Martin Kuruc z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, ktorý bude tiež jedným z účastníkov odborného seminára.

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku z roku 2019, do ktorej sa zapojilo viac ako 15 tisíc respondentov, ukázala, že vzdelávanie v súčasnosti nedokáže reagovať na rozmanitosť potrieb a záujmov detí, ani na potrebu diskutovania a premýšľania. Tiež nedostatočne využíva potenciál kognitívnych schopností žiakov a nerešpektuje dospievajúcich. Navyše odhalila zvyšujúci sa počet nešťastnejších detí v školách kvôli neschopnosti, nepružnosti či neochoty vzdelávacieho systému.

„Množstvo škôl stále kladie veľký dôraz na memorovanie, aj keď deti by sme mali učiť najmä to, ako sa v tom množstve informácií nestratiť a ako by ich mali kriticky vyhodnotiť. Život sa zmenil, preto by sa malo zmeniť aj vyučovanie. Nemalo by to byť už len o direktívnom nariaďovaní, ale o ľudskom prístupe a podpore vnútornej motivácie detí vzdelávať sa,“ vysvetľuje odborníčka na vzdelávanie L. Bacíková.

Ďalším dôležitým faktorom pri výbere základnej školy by preto mal byť spôsob a metódy výučby, ako aj samotná spolupráca medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Aktívna podpora žiakov, podnecovanie radosti z poznávania, rozvíjanie vedomostí a zručností – toto sú kľúčové faktory v edukácii, zhodujú sa odborníci. „Deti by sme mali pripraviť na reálny život, ale pritom im ukázať zmysel a význam všetkého, aj vzdelávania. Okrem toho by sa škola mala sústrediť na výchovný rozmer a budovať charakter dieťaťa,“ dopĺňa Martin Kuruc, ktorý sa zameriava na pedagogickú diagnostiku porúch správania, mediáciu a motiváciu.

Známka nie je všetko
Známka vyjadruje len to, ako dieťa naplnilo štátom predpísaný štandard. Neodráža posun dieťaťa v jeho celkovom napredovaní, ani jeho záujem o dané učivo. „Ak dieťa nevidí význam a zmysel preberanej látky, môže byť a aj je nespokojné, nechce sa učiť, následne má zlé známky. Práve tu nastupuje kreativita učiteľa – aj zo zdanlivo nezáživnej témy sa dá vhodným spôsobom spraviť zaujímavá hodina či  projekt. No to sme už pri pripravenosti a ochote učiteľov,“ dodáva L. Bacíková.

 Pozitívom slovenských škôl podľa štúdie OECD je, že žiakom poskytujú bezpečné prostredie na učenie a v školách sa vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania sa žiakov. Množstvo rodičov sa však zameriava na to, koľko súťaží, olympiád či pretekov daná škola vyhrala. Odborníci sú však v tomto značne zdržanliví: „V škole, v ktorej deti veľa súťažia, súťažia aj učitelia. Škola sa potom môže stať bojiskom, na ktorom sú víťazi, ale aj porazení. Súťaživé prostredie môže vyústiť do agresivity a šikany. Preto nepreferujem súťaživé prostredie. Naopak priestor, v ktorom sa bude akceptovať jedinečnosť každého dieťaťa, má vplyv na jeho osobnostné nastavenie a rast. Podporné a podnetné prostredie by malo byť rozhodujúcim kritériom pri výbere základnej školy. Ak v škole panuje kultúra vzájomného rešpektu a úcty, je to pre mňa vstupná brána do školy. Všetky ostatné kritériá sú až za tým,“ radí Miroslava Kiripolská, zriaďovateľka vzdelávacej skupiny Edulienka.

Ak sa chcete poradiť, ako vybrať správu ZŠ pre svoje dieťa, prihláste sa už dnes na online besedu s odborníkmi: https://www.plusacademia.sk/soft-skills-treningy-a-poradenstvo/online-beseda-ako-vybrat-spravnu-skolu-pre-svoje-dieta/

Ako na zápis do ZŠ:

  • Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2021 vek 6 rokov, ako aj rodič dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, povinný ho zapísať do základnej školy.
  • Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnili od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Podobný termín zápisu (apríl 2021) sa predpokladá aj pre rok 2021/2022.
  • V minulom roku kvôli pandémii koronavírusu určoval konkrétne termíny zápisov zriaďovateľ ZŠ s tým, že zápisy školy organizovali bez osobnej prítomnosti detí. Odporúčala sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňovali, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Foto: Pexels.com – Max Fischer, Julia M.Cameron, Olia Danilevich