Kontakt

Vydavateľ:
MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Pribišova 19/a, 841 05 Bratislava
Šéfredaktor:
Andrea Rozborová
Tel.: 0917 910 953
andrea.rozborova@gmail.com
Reklama a inzercia:
MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Legionárska 58, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/744 0674-6
E-mail: inzercia@juven.sk
Predplatiteľský servis:
predplatne@juven.sk

Registračné číslo MK SR EV 3012/09
ISSN: 1335 – 1699
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie, alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa.

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

Close