Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na vzdelanie

Bratislava 10. októbra 2018 – Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z oblastí, kde na Slovensku pretrvávajú kľúčové nedostatky. 18. ročník dobročinného Plesu v opere preto prepojil Nadáciu pre deti Slovenska, Koalíciu pre deti Slovensko a odborníkov z oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby vznikol program, ktorý dokáže riešiť systémové bariéry a pomôže k funkčným zmenám.

Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %. Neznamená to, že Slovensko má výrazne viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naše bežné školy sa však nevedia prispôsobiť individuálnym potrebám detí so zdravotným znevýhodnením. Ak by dostali šancu zaradiť sa do bežného systému vzdelávania, získali by lepšie podmienky na štart do života. 

Na slovenských školách chýbajú asistenti, špeciálni pedagógovia či psychológovia. V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách ale len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí. V priemere len každá piata škola má školského špeciálneho pedagóga a na jedného školského psychológa pripadá až 3 000 detí. 

Ples v opere podporil problematiku inkluzívneho vzdelávania 

Na alarmujúcu situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodneným poukázal tohtoročný dobročinný Ples v opere. Jeho hostí oslovili príbehy mnohých rodín a detí natoľko, že podporili dobročinný účel plesu rekordnou sumou 254 620 eur. 

„Ako zástupca hostiteľa Plesu, spoločnosti Orange Slovensko, sa teším, že prispievame k búraniu bariér v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Dlhodobo sa v tejto téme angažujeme aj prostredníctvom iných programov či projektov Nadácie Orange. Ples v opere vnímam ako dôležitý prostriedok pre získanie pozornosti verejnosti aj financií na realizáciu funkčných zmien v tejto problematike,“ hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a hostiteľ Plesu v opere.

Hľadáme odpoveď na otázku Kto chýba? 

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytli hostia 18. ročníka dobročinného Plesu v opere, vznikol v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Koalíciou pre deti Slovensko a odborníkmi projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania. Želaným výsledkom celého komplexného programu je, aby vždy, keď je to možné, deti so zdravotným znevýhodnením mohli navštevovať bežné školy a nebolo im upierané právo na vzdelanie. Cieľom je podporiť školu tak, aby v maximálne možnej miere dokázala prispôsobiť vzdelávacie podmienky rôznorodým potrebám detí a v triedach vytvoriť pozitívnu atmosféru, kde sa takéto deti budú cítiť prijaté a spokojné. Zároveň chce projekt podporiť rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a posilniť celospoločenskú diskusiu o inklúzii. „Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Preto sme nesmierne radi, že práve téma inkluzívneho vzdelávania našla toľko podpory u hostí Plesu v opere. Chceme aj naďalej podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti detí i mladých ľudí,“ uviedol Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Škola inkluzionistov 

Na začiatku potrebných zmien je rešpektovanie individuálnych potrieb a jedinečnosti detí a zmena systému vzdelávania, ktorá umožní, aby viac detí dostalo príležitosti, ktoré si zaslúžia. Preto je jednou z aktivít, ktorá prispeje k riešeniu spomínanej problematiky, aj projekt Škola inkluzionistov. V rámci neho bolo spomedzi prihlásených škôl vybraných dvadsať, v ktorých od začiatku školského roka prebieha s pomocou šiestich regionálnych odborných konzultantiek program, ktorý pomôže vytvoriť priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. „Už teraz môžeme vidieť prvé výsledky našej spolupráce z minulého ročníka. Sme však na začiatku. Do pilotného programu Škola inkluzionistov sa prihlásilo 77 škôl, čo znamená, že už teraz mnohé slovenské školy potrebujú pomoc so začleňovaním zdravotne znevýhodňovaných detí do bežného vyučovania a ich prijatím v kolektíve,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere. Vďaka projektu sa pomôže mnohým deťom, ktoré sú v najzraniteľnejšom veku vytláčané, aby mohli získať šancu na plnohodnotné vzdelanie a začleniť sa medzi svojich rovesníkov. 

Dlhodobá podpora

Škola inkluzionistov či stránka www.ktochyba.sk patria medzi mnohé aktivity, ktoré môže Nadácia pre deti Slovenska realizovať vďaka Plesu v opere. Rodinám detí so zdravotným znevýhodnením pomôžu, ale naďalej platí, že súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie. Preto bude dobročinný Ples v opere v podpore tejto dôležitej celospoločenskej problematiky pokračovať aj naďalej a opäť prispeje svojim výťažkom Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko. „Hostia Plesu v opere svojimi štedrými príspevkami a podporou ukázali, že citlivo vnímajú ťažkosti, s ktorými sa boria deti so zdravotným znevýhodnením v svojej túžbe po vzdelávaní a spoločnosti rovesníkov. Veríme, že spoločne opäť pomôžeme prispieť k zmenám v tejto zanedbávanej oblasti,“ uzatvára Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere a správkyňa Nadácie Orange.

O Nadácii pre deti Slovenska        

Nadácia pre deti SlovenskaNadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Podporuje deti a mladých prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov už 23 rokov.

O Koalícii pre deti SlovenskoKoalícia pre deti Slovensko

Poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov. 

O dobročinnom Plese v opere

História podujatia sa začala písať v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách dobročinný Ples v operepo celom Slovensku. Dnes predstavuje toto podujatie nielen prepojenie vysokého kultúrneho zážitku a spoločenskej elegancie, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. V minulosti vďaka pomoci svojich hostí a partnerov podujatie podporilo Detské kardiocentrum, šesť perinatologických centier, zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere rozdelil úctyhodných 1,8 milióna eur. 

O spoločnosti Orange Slovensko

Orange je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. K 30. 6. 2018 evidoval 2,796 mil. zákazníkov v mobilnej sieti a 194 000 zákazníkov pevného internetu a digitálnej televízie. Poskytuje mobilné hlasové a dátové služby, pevný internet a televíziu. Našim zákazníkom umožňujeme, aby mohli každý deň ostať v spojení s tým, čo je pre nich v živote a v práci podstatné a dôležité. Orange Slovensko je už viac ako 20 rokov lídrom v oblasti CSR a taktiež firemnej filantropie, ktorú zastrešuje prostredníctvom Nadácie Orange. Tá je podľa prieskumov verejnosti najdôveryhodnejšou firemnou nadáciou na Slovensku.