Vyzbieraný finančný výťažok z 18. ročníka dobročinného Plesu v opere v hodnote 254 620 eur umožnil Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko zrealizovať viaceré projekty a aktivity na podporu rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

V školskom roku 2018/2019 sa vďaka výťažku z Plesu v opere podarilo spustiť projekty zamerané na inklúziu, a tiež aplikovať nové prístupy, metodiky a nástroje na jej podporu. Pedagogický pracovníci, ale aj rodičia, tak získali možnosť vzdelávať sa prostredníctvom workshopov či prednášok zameraných na prácu so špeciálnymi didaktickými pomôckami. Kládli dôraz aj na zabezpečenie prevencie nevhodných postupov pri práci so žiakmi v domácom a školskom prostredí. K naštartovaniu celospoločenskej diskusie prispeli aj viaceré verejné besedy s odborníkmi či workshop „Britský zázrak“ – Babington Academy v Leicestri, ktorý navštívilo 30 pedagógov z viac ako 20 škôl. Prínosom je aj realizácia výskumu mapujúceho úroveň inklúzie na školách.

Škola inkluzionistov
Jedným z najvýraznejších projektov inklúzie podporených prostriedkami z výnosu je grantový program Škola inkluzionistov. Prostredníctvom neho sa 20 zapojených škôl z celého Slovenska snaží o zlepšenie informovanosti učiteľov o diagnózach detí so zdravotným znevýhodnením, o vytvorenie terapeutickej miestnosti pre žiakov, sieťovanie odborníkov z praxe, klinickej praxe a pedagógov či o vytvorenie metodickej publikácie zameranej na prácu s deťmi s poruchami učenia.

Tím konzultantiek
Na aktivitách odborne participuje tím piatich konzultantiek. Každá z nich má v rámci Slovenska územne pridelené školy, ktoré má podľa danej lokality na starosti a je im k dispozícii. Konzultácie pre účastníkov sú priestorom na podporu ich projektu na škole, ale aj na osobný rozvoj jednotlivých účastníkov a ich odborných tímov. Tie tvoria asistenti i špeciálni pedagógovia a fungujú už na
viacerých školách ako inkluzívne tímy. Strategicky riešia nastavenie inkluzívneho vzdelávania v ich podmienkach a prostredí. Vedenie na niektorých školách vyčlenilo navyše čas pre konzultantku aj na komunikáciu s celým učiteľským kolektívom zameraný na ich podporu v oblasti inklúzie. V roku 2018 zrealizovali konzultantky s účastníkmi programu Škola inkluzionistov a priamo na školách 960 hodín konzultácií. Pri jednotlivých aktivitách sa podarilo uplatniť aj kritérium zapojenia celého Slovenska.

Kto chýba?
Významnou súčasťou širokého programu na podporu vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je aj webová stránka www.ktochyba.sk. Predstavuje výrazný prínos a pomoc pre
školy aj rodičov. Vďaka tímu odborníkov, ktorí sa podieľali na príprave jej obsahu zhromažďuje stránka všetky kľúčové informácie, poskytuje aktuality, výskumy, štatistiky či rozhovory, ktoré
prispievajú k pochopeniu problematiky inklúzie. Ponúka tiež príbehy z praxe na slovenských i zahraničných školách a zároveň upozorňuje na publikácie či filmy venujúce sa téme inklúzie v praxi.

Právna analýza
Dôležitou súčasťou súčasťou projektov a aktivít je vypracovaná právna analýza, ktorá mapuje možnosti pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rodičia sa môžu dozvedieť, aké právomoci má riaditeľ školy, akým spôsobom do chodu školy a prijímania sťažností na konkrétnu školu zasahuje obec a tiež viac o kompetenciách okresného úradu v kraji či školskej inšpekcii. Získajú prehľad o homeschoolingu, odklade školskej dochádzky a zistia i to, kto rozhoduje o počte asistentov na školách. Taktiež získajú prehľad o Školskom zákone, Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím aj o tom, čo robiť keď škola odmieta dieťa prijať.